Bijeenkomst Natuurbeleid in een veranderend klimaat

Op donderdag 3 februari 2022 hebben we een webinar georganiseerd over het natuurbeleid in een veranderend klimaat. Zie hier het verslag.

In augustus 2021 heeft het IPCC (International Panel on Climate Change) haar meest recente rapport uitgebracht over de te verwachten klimaatveranderingen. De extremen zullen op veel fronten groter worden: meer droogte, meer nattigheid enz. De wateroverlast in Limburg (juli 2021) maakt het voor iedereen duidelijk dat de effecten niet alleen maar theoretische toekomstscenario’s zijn.

Klimaatverandering is allesbepalend voor de natuur in Nederland. Tegelijkertijd zijn de precieze effecten en de termijn waarop ecologische effecten optreden voor Nederland niet exact te voorspellen. Het Nederlandse natuurbeleid is in grote mate juridisch verankerd in soortbescherming en in beheerplannen. Is deze manier van werken geschikt om antwoord te geven op de ecologische effecten van klimaatverandering? Vaak wordt gezegd: we moeten van soortbescherming naar een systeemgerichte (’klimaatrobuuste’) benadering. Maar hoe doe je dat, is er juridische ruimte voor zo‘n omslag? En hoe voorspelbaar zijn de ecologische gevolgen op langere termijn? Als de ecologische effecten niet precies te overzien zijn: hoe moeten we omgaan met onzekerheden? Andere sectoren, zoals het waterbeleid, hebben al ervaring met de omgang met onzekerheden. Kunnen we daarvan leren?

Programma
Over deze vragen hebben we op donderdagmiddag 3 februari een live webinar georganiseerd met interactieve deelsessies. Een aantal inleiders ging in op de ecologische en juridische kanten van klimaatverandering en natuur, en in een aantal deelsessies zijn lokale voorbeelden en deelthema ’s verder uitgewerkt. We hopen met deze bijeenkomst het bewustzijn te hebben vergroot van de onzekerheden rond de ecologische effecten van klimaatverandering en hoe we hiermee in het toekomstige natuurbeleid kunnen omgaan.

Onder leiding van Martijn Thijssen (ORG-ID) zijn we gestart met een levendig panelgesprek over wat we wel en niet weten over de gevolgen van klimaatverandering voor de natuur (Christiaan Both, RUG), het omgaan met onzekerheden bij het opstellen van natuurbeleid (Arjen van Hinsberg, PBL), de mogelijkheden in de (EU-)regels om te anticiperen op de veranderende omstandigheden (Dick Bal, LNV) en mogelijke handelingsperspectieven. Vervolgens werd in deelsessies ingegaan op de aanpak van Noord-Holland (Annebet van Duinen, provincie Noord-Holland), de Drentse aanpak ten aanzien van de inrichting van natuurgebieden met het oog op de effecten van klimaatverandering (Hans Dekker, provincie Drenthe), de aanpak van de waterbeheerders met het Deltaprogramma (Pieter Bloemen, Staf Deltacommissaris) en de juridische ruimte binnen de actualisatie van de doelensystematiek (Dick Bal, LNV).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *