Inspiratie en uitwisseling met andere provincies over natuurinclusief!

Ben of wil je binnen jouw provincie aan de slag met natuurinclusieve bouw, groene bedrijventerreinen en groene vrijetijdseconomie, neem dan deel aan deze inspiratiebijeenkomst! Inspirerende provinciale voorbeelden staan centraal.

Welke rol kunnen provincies spelen bij natuurinclusieve koppelkansen in de bouw, op bedrijventerreinen en binnen de vrijetijdseconomie?

Inspiratiebijeenkomst voor provincies op woensdag 19 juni 2024 van 12:00 uur tot 17:00 uur op het provinciehuis in Zwolle

Op 19 juni organiseert het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid samen met de domeinen Bouw, Bedrijventerreinen en Vrijetijdseconomie van het Collectief Natuurinclusief een inspiratiebijeenkomst over de rol van provincies bij het realiseren van natuurinclusieve koppelkansen binnen deze domeinen. Doel is om interprovinciaal te leren en om inspiratie en input van elkaar en de drie domeinen te krijgen zodat provincies (nog) meer kunnen bijdragen aan een natuurinclusieve samenleving. Subdoel is om meer synergie te ontwikkelen tussen de landelijke Agenda Natuurinclusief en het provinciale beleid; dus meer verbinding met wat er gebeurt binnen de drie landelijke domeinen van het Collectief Natuurinclusief.

In april van dit jaar heeft het Interprovenciaal Overleg (IPO) een reactie op de Agenda Natuurinclusief 2.0 overhandigd aan Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande. De provincies vinden dat deze beweging steun verdient: ‘Door met de natuur samen te werken bevorderen we onze fysieke en mentale gezondheid, houden we onze omgeving leefbaar en anticiperen we op de klimaatveranderingen’ aldus Harold Hofstra, Ambassadeur Natuurinclusief namens de provincies. De provincies geven aan de natuur te zien als partner van de grote opgaven, zoals in de bouw, bedrijvigheid en vrijetijdseconomie.


Veel natuurinclusieve kansen binnen de domeinen Bouw, Bedrijventerreinen en Vrijetijdseconomie waar provincies een rol kunnen spelen

Het domein Bouw geeft aan dat de natuur een vanzelfsprekend onderdeel moet zijn van de bebouwde omgeving. Het versterken van het ecosysteem, en daarmee de natuur én alle voordelen die natuur oplevert, zien zij als vanzelfsprekend onderdeel van bouwen en ontwikkelen, en het domein Bouw gaat de transitie daarnaartoe versnellen. Natuurinclusief bouwen en ontwikkelen moet de nieuwe norm worden zodat we in een fijne en gezonde omgeving kunnen wonen en werken, terwijl we de biodiversiteit in en om de stad ondersteunen.

De meeste bedrijventerreinen zijn nog niet natuurinclusief, ondanks de aantoonbare waarden, inclusief economische waarden. De ontwikkeling naar natuurinclusief gaat vaak nog niet vanzelf. Het domein Bedrijventerreinen versnelt de benodigde transities met bewustzijn, kennisdeling, beleid, regelgeving en financiering. Daarbij zien wij grote kansen voor natuurinclusief als onderdeel van een duurzaam, economisch rendabel, toekomstbestendig en aantrekkelijke werk- en leefomgeving. 

Het domein Vrijetijdseconomie zet zich in voor een natuurinclusief én een mensinclusief landschap. Een vitaal en aantrekkelijk landschap, waarmee bewoners, bezoekers en ondernemers zich verbonden voelen en waar ze zich ook voor inzetten. Een landschap, wat duurzaam ontwikkeld wordt om hierin, in balans met de natuurlijke en sociale omgeving, te recreëren, te ontdekken en te ontspannen. Op deze manier wordt bijgedragen aan zowel de biodiversiteit en de vitaliteit van natuur als aan de gezondheid, het welzijn en het geluk van inwoners en bezoekers.

Aanmelden 

Ben of wil je binnen jouw provincie aan de slag met natuurinclusieve bouw, groene bedrijventerreinen en groene vrijetijdseconomie, neem dan deel aan deze inspiratiebijeenkomst! En als je denkt dat deze bijeenkomst voor een collega interessant is, stuur deze uitnodiging dan gerust door. Geef je op door uiterlijk 14 juni te mailen naar Irini.Salverda@wur.nl.  

Programma


12:00 – 13:00
  LUNCH  
13:00 – 13:30Wat betekent de landelijke Agenda Natuurinclusief voor de provincies: Op welke manier zijn de provincies aan zet?  

Plenaire introductie met Liesbeth Grijsen (Gedeputeerde Overijssel) en Anne-Geer de Groot (Programmabureau Agenda Natuurinclusief)  
10 minWissel
 WORKSHOPRONDE I: Voorbeelden van wat provincies al doen
13:40 – 14:40Natuurinclusief bouwen in Overijssel in 4 stappenVerschillende beleidsinstrumenten van provincies voor groene bedrijventerreinenStimuleren natuurinclusief ondernemen in de vrijetijdssector
Jessica Winter (Overijssel) & Nora Thierry (Domeintrekker Bouw)  Freya Macke (Domeintrekker Bedrijventerreinen) & Jelske Struik (Zeeland)  Sylvie Uenk (Vitale Vakantieparken) Milou Aarts (Noord-Holland) & Tinco Lycklama (Domeintrekker Vrijetijdseconomie)  
20 minPauze en wissel
 WORKSHOPRONDE II: Voorbeelden van wat provincies al doen
15:00 – 16:00Natuurvriendelijk isoleren met pre-soortenmanagement-plannen in UtrechtAgenda Natuurinclusief in Zuid-Holland en Convenant Toekomstbestendig BouwenSamenwerkingsprogramma Groen groeit mee in Utrecht 
 Wendy van Poppel (Utrecht) & Nora Thierry (Domeintrekker Bouw)  Karin Harmsen en Pauline van Dijk (Zuid-Holland) & Ingrid van Rijt (Programmabureau Natuurinclusief)  Maryann Glorie-Bergmans (Utrecht) & Angelique Vermeulen (Domeintrekker Vrijetijdseconomie)
10 minWissel
16:10 – 16:30Plenaire afsluiting: Waar liggen kansen voor de provincies, en wat is daarvoor nodig?
16:30 – 17:00BORREL
WORKSHOPRONDE I: 13:40 – 14:40 uur  
IA: Natuurinclusief bouwen in Overijssel in 4 stappen  
Door: Jessica Winter (provincie Overijssel) en Nora Thierry (domeintrekker Bouw)  
In Nederland hebben we een grote bouwopgave, maar ook nog veel andere opgave zoals natuurherstel, klimaatadaptatie & de energietransitie. Natuurinclusief bouwen is de basis voor het oplossen van veel van deze maatschappelijke opgaven, maar hoe doe je dat? Er gaan veel methodes rond, maar tijdens deze workshop proberen we het concreet te maken met vier stappen die de provincie Overijssel heeft opgesteld: 1) het (politiek) willen, 2) het ontwerpen, 3) het bouwen en 4) het beheer van een natuurinclusieve wijk. Aan de hand van deze stappen gaan we in op de provinciale rol bij natuurinclusief bouwen.
IB: Schets van rollen en beleidsinstrumenten van provincies voor groene bedrijventerreinen  
Door: Freya Macke (domeintrekker Bedrijventerreinen) en Jelske Struik (provincie Zeeland)
Na een introductie door Freya Macke en concrete voorbeelden vanuit Zeeland over hun subsidieregeling voor groene bedrijventerreinen en een aantal andere provincies, gaan we in gesprek met elkaar over verschillende mogelijke rollen die provincies nemen bij het natuurinclusief maken van bedrijventerreinen. Deze schets verrijken we met de ervaringen van de deelnemers. Vervolgens koppelen we daaraan de keuze voor de inzet van beleidsinstrumenten van de provincies. Zoals een subsidieregeling, pilots, kennisdeling, creëren van voorbeeldfuncties, etc.   
IC: Stimuleren natuurinclusief ondernemen in de vrijetijdssector  
Door: Sylvie Uenk (Vitale Vakantieparken), Milou Aarts (Noord-Holland) en Tinco Lycklama (domeintrekker Vrijetijdseconomie)
Aan de hand van twee verhalen gaan we in gesprek over de kansen en uitdagingen bij het stimuleren van natuurinclusief ondernemen in de vrijetijdssector. Op de Veluwe werken 11 gemeenten en de provincie Gelderland samen in het programma Vitale Vakantieparken. Eén van de initiatieven is het Park van de Toekomst, met de ultieme ambitie om het meest biodiverse, circulaire, klimaatadaptieve park dat denkbaar is te realiseren. Voorbeelden van concrete projecten, zoals de cursus ‘Natuur op je Park’ en het Plant-en-klaarpakket, komen aan bod. Dit is gebaseerd op het onderzoek ‘Natuur tussen je oren’ naar motieven en weerstanden om met natuur aan de slag te gaan, en op het onderzoek ‘Het groene doen loont ‘naar de financiële meerwaarde van natuur op het park om recreatieondernemers te overtuigen om het groene te doen. De provincie Noord-Holland heeft zich vanaf de start gecommitteerd aan de landelijke Agenda Natuurinclusief, o.a. voor de vrijetijdseconomie. Eén van de opgaven hierbinnen is het natuurinclusief maken van vakantieparken. De provincie heeft IVN opdracht gegeven om dit nader vorm te geven. Met als doel het inspireren van recreatieondernemers om meer ‘natuurinclusief’ te ondernemen.
WORKSHOPRONDE II: 15:00 -16:00 uur  
IIA: Natuurvriendelijk isoleren met (pre)-soortenmanagementplannen in Utrecht  
Door: Wendy van Poppel (Utrecht) en Nora Thierry (domeintrekker Bouw)  
De provincie Utrecht werkt sinds 2022 met Natuurvriendelijk isoleren. Wendy van Poppel vertelt hoe zij deze methode als onderdeel van een pre-soortenmanagementplan (pre-SMP) hebben ontwikkeld. Met een pre-SMP kunnen particuliere woningbezitters hun woning isoleren zónder de wettelijke verplichte (kostbare en tijdrovende) ecologische onderzoeken zelf uit te moeten voeren. Gemeenten pakken de verantwoordelijkheid om voor de hele gemeente in één keer het onderzoek uit te voeren en zo een gemeentelijk plan op te stellen (SMP). Natuurvriendelijk isoleren is na de start in Utrecht overgenomen door een aantal andere provincies en wordt nu landelijk uitgerold. Wettelijke ambities op gebied van natuur en soortenbescherming gaan zo hand in hand met de ambities op het gebied van verduurzaming van de woningvoorraad.
IIB: Agenda Natuurinclusief in Zuid-Holland en Convenant Toekomstbestendig Bouwen  
Door: Karin Harmsen en Pauline van Dijk (Zuid-Holland) en Ingrid van Rijt (Programmabureau Natuurinclusief)
De provincie Zuid-Holland kent zowel de contouragenda Natuurinclusief, waarin de brede aanpak van de landelijk agenda wordt gevolgd en alle 10 domeinen uit de landelijke agenda ook op provinciaal niveau worden uitgewerkt. Daarnaast heeft de provincie de opgave Toekomstbestendig Bouwen, vanwaaruit de ondertekening van het Convenant Toekomstbestendig Bouwen georganiseerd is, maar ook de aansturing van het expertteam dat gemeenten ondersteunt. In deze sessie willen we delen hoe deze aanpak van beleid en praktische ondersteuning in de praktijk werkt. Vanuit het programmabureau Natuurinclusief vult Ingrid van Rijt aan hoe de brede aanpak binnen de provincie aansluit bij en inspiratie biedt voor bredere initiatieven van het Collectief Natuurinclusief.  
IIC: Samenwerkingsprogramma Groen groeit mee in Utrecht  
Door: Maryann Glorie-Bergmans (provincie Utrecht) en Angelique Vermeulen (domeintrekker Vrijetijdseconomie)
In het samenwerkingsprogramma Groen Groeit Mee in de provincie Utrecht werken veertig partijen samen aan meer en beter groen: groen (inclusief water) dat bekender is, diverser en makkelijk toegankelijk. Steeds meer mensen willen wonen in de provincie Utrecht. De vraag naar ruimte is groot en de hoeveelheid groen per inwoner staat onder druk. Terwijl groen van grote waard is als het gaat om het geluk en de gezondheid van inwoners, voor klimaatadaptatie en voor de biodiversiteit. Groen Groeit mee is de ambitie om recreatief groen, natuur, water en landschap mee te laten groeien met het stijgende aantal woningen in de provincie Utrecht. Maryann Glorie-Bergmans vertelt over de visie, rol en aanpak hierbij van de provincie Utrecht.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *