Bijeenkomst NNN en Omgevingswet

Provinciemedewerkers zullen zich het komende jaar actief bezighouden met de vraag hoe zij de bescherming van het NNN onder de nieuwe Omgevingswet vormgeven. Hoewel de politieke context per provincie kan verschillen, is er grote behoefte bestaan om hierover gezamenlijk van gedachten te wisselen. Op dinsdagochtend 17 december 2019 organiseerden we een bijeenkomst waarin provinciale medewerkers ervaringen, ideeën en inzichten uitwisselden. Deze bijeenkomst vond plaats in Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht.

Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Op dat moment dient iedere provincie een provinciale omgevingsverordening te hebben. Hierin moet het nieuwe rijkskader voor de planologische bescherming van het NNN worden uitgewerkt. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), dat tot nu toe het rijkskader vormt, wordt onder de Omgevingswet vervangen door het Besluit kwaliteit leefomgeving Bkl. Dit Bkl geeft de provincies inhoudelijk meer vrijheid in de uitwerking van de planologische bescherming van het NNN. Begrippen uit het Barro als ‘per saldo’, ‘significant’ ‘nee, tenzij’ (van groot openbaar belang en geen alternatieven) komen in het Bkl niet meer voor; de enige regel is dat provincies ervoor moeten zorgen dat kwaliteit, oppervlakte en samenhang van het NNN – zo nodig met behulp van compensatie- behouden blijven.

Zie hier voor het impressieverslag en de presentatie.

Programma

09.45 Ontvangst

10.00 Welkom door Marianne van der Veen (provincie Gelderland en mede-trekker Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid)

10.05 Introductie door Reina Wietzes (provincie Utrecht): Wat gaat er precies veranderen?

10.25 Werksessie 1 (plenair) door Marcel Pleijte (WUR): Aan de hand van enkele casussen bespreken we hoe het huidige beschermingskader in de verschillende provincies werkt, en hoe dit verandert onder invloed van het nieuwe wettelijke kader.

11.15 Pauze

11.30 Werksessie 2 (in twee groepen) door Joke Pingen en Anneke Don (provincie Gelderland en Noord-Holland): Hoe ziet de ideale Omgevingsverordening voor het Natuurnetwerk eruit uitgaande van het wettelijk kader en rekening houdend met de maatschappelijke opgaven en de politieke context. En: hebben provincies behoefte aan spelregels?

12.20 Terugkoppeling en afsluiting door Marianne van der Veen

12.30 Lunch

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *