Webinar Transitie naar een groene stad op 17 maart

Op donderdag 17 maart 2022 organiseert het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid een webinar over de transitie naar een groene stad, het belang hiervan en hoe overheidslagen beter met elkaar kunnen samenwerken om deze omslag te realiseren. Ook provincies hebben een rol bij het maken van een omslag naar een groene stad. Hoe kunnen provincies deze transitie helpen realiseren?

HET BELANG VAN EEN GROENE STAD

Natuur is van levensbelang. Dit belang hebben de Corona-tijd en de forse regenbuien afgelopen zomer in Limburg duidelijk onderstreept. Meer en meer zie je aandacht voor groen in en om de stad.  Ook bewoners herkennen inmiddels steeds vaker dat natuur niet alleen nodig is als leefgebied voor planten en dieren, maar ook voor hun eigen gezondheid en welzijn, leefbaarheid en klimaatadaptatie. In Nederland zijn al veel aansprekende en vernieuwende voorbeelden van meer groen in en om de stad. Toch komt ook het beeld naar voren dat een daadwerkelijke omslag met de huidige inzet niet voldoende van de grond komt. En een structurele samenhangende bestuurlijke aanpak ontbreekt nog. Het is nu echt noodzakelijk om gezamenlijk vanuit de verschillende bestuurslagen substantiële stappen te zetten richting meer groen in en om de stad.

DE TRANSITIETHEORIE ALS KADER

Derk Loorbach (hoogleraar sociaal-economische transities en directeur van DRIFT) laat ons zien hoe we hierbij de transitietheorie praktisch kunnen toepassen. Hij maakt inzichtelijk dat je op basis van de dynamiek van transities en met de bijhorende bestuurlijke en maatschappelijke fricties en uitdagingen, samen ‘vooruit kunt struikelen’. Zijn verhaal gaat in op belemmeringen vanuit het bestaande regime, kansen vanuit de aanwezige transitiedynamiek en de mogelijkheden voor sturing. Hierbij komen alle sturingslagen aan bod, maar zal worden ingezoomd op hoe provincies de transitie naar een groene stad kunnen helpen realiseren.

AGENDA NATUURINCLUSIEF

De transitie naar een groene stad ligt in het verlengde van de ambitie dat Nederland in 2050 natuurinclusief is. Tenminste als het aan de 12 provincies, LNV, SBB, NM en de 12Landschappen ligt. Zij vormen het kernteam dat werkt aan de Agenda Natuurinclusief. Op 17 juni wordt deze agenda op de Natuurtop gepresenteerd. Diverse stakeholders uit o.a. de bouw, infra, energie, vrijetijdseconomie en landbouw ontwikkelen momenteel zélf hun Natuurinclusieve Agendapunten. En natuurlijk hebben alle overheden hierin hun eigen rol. Meer informatie over de Agenda Natuurinclusief kun je vinden op www.agendanatuurinclusief.nl en via projectleider Aart Kees Evers (a.k.evers@minezk.nl).

PROGRAMMA

Dagvoorzitter is Derk Loorbach (hoogleraar transities en directeur DRIFT)

Ochtend-sessie (10.00 u – 12.00 u)

We worden door Derk Loorbach meegenomen in het transitie-verhaal en hoe we hiermee de omslag naar een groene stad kunnen vormgeven. Jolanda Maas (UvA), Kees de Pater (Vogelbescherming) en Tom Schoenmaker (Hogeschool Amsterdam) vertellen over het belang van een groene stad voor respectievelijk onze gezondheid, de biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ze gaan in op waar de transitie in hun ogen vastloopt en welke doorbraak zij nodig achten om de omslag naar een groene stad te realiseren.

Middag-sessie (13.00 u – 15.00 u)

Het middagdeel staat in het teken van de interbestuurlijke samenwerking die nodig is om de transitie naar een groene stad concreet vorm te kunnen geven. Hierbij worden we geïnspireerd door Roel ter Horst (gemeente Ede), Ton Bossink (provincie Noord-Holland) en Isabelle Vreeke (ministerie LNV). Vervolgens gaan we in breakout-sessies uiteen om samen na te denken over hoe provincies de transitie naar een groene stad daadwerkelijk kunnen helpen realiseren.    

Kijk voor meer informatie over het programma op de website van het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid.

AANMELDEN

Dit webinar is bedoeld voor provincies, maar ook gemeenten, Rijk en waterschappen. Ben je geïnteresseerd? Dan ben je van harte uitgenodigd! Als je denkt dat deze bijeenkomst ook voor een collega interessant is, stuur deze uitnodiging dan door. Meld je voor 10 maart 2022 aan voor dit webinar door te mailen naar Irini.Salverda@wur.nl. Nadien ontvang je een definitief programma en praktische informatie over deelname. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *