Veldbezoek aan de pilot GBDA Alblasserwaard


Praktische inspiratiebijeenkomst voor provincies
op donderdag 27 juni 2024 van 12:00 tot 17:00 uur op de boerderij van Mattias en Coriene Verhoef te Brandwijk in de Alblasserwaard

Ben of wil je binnen jouw provincie aan de slag met groenblauwe dooradering (GBDA) en/of met Basiskwaliteit Natuur (BKN) en natuurinclusief in het landelijk gebied, neem dan deel aan deze inspiratiebijeenkomst met veldexcursie op 27 juni in de Alblasserwaard!

Op donderdag 27 juni van 12.00 en 17.00 uur organiseert het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid samen met de provincie Zuid-Holland, VeenWeide Natuur & Landschap en Naturalis een praktische inspiratiebijeenkomst met veldbezoek in de Alblasserwaard waar de gebiedsgerichte aanpak GBDA en de monitoring worden toegelicht en bediscussieerd. Ook gaan we in op de relatie tussen GBDA, BKN en Natuurinclusief om te komen tot een integrale aanpak van biodiversiteitsherstel in het landelijke gebied.

De Alblasserwaard is één van de landelijke pilotgebieden van Aanvalsplan Landschap/Mooi NL voor een gebiedsgerichte uitwerking van GBDA. Bijzonder in dit gebied is de brede betrokkenheid en samenwerking voor GBDA met gemeenten, het agrarisch collectief en met Living Lab Alblasserwaard (Naturalis, WUR, EUR). Zeker ook bijzonder is de voorgestane aandacht voor scholing van boeren, van loonbedrijven en het betrekken van burgers in samenwerking met het onderwijs, voor het bereiken van motivatie en kwaliteit in het realiseren van de GBDA.

Programma

We starten om 12:00 uur met een lunch.

Als eerste zal Richard Slagboom (VeenWeide Natuur & Landschap; GroenBlauwVerbindt Alblasserwaard) aangeven hoe de gebiedsgerichte verkenning GBDA en het Gebiedsbod GBDA Alblasserwaard tot stand zijn gekomen. De Alblasserwaard kent een uitvoeringscoalitie die werkt aan GBDA, waarin agrarisch natuurbeheer, gemeenten, natuurorganisatie, kennisinstellingen en onderwijs met elkaar samenwerken. Zonder gebiedsgerichte aanpak is een uitwerking voor GBDA lastig vanwege het zeer fijnmazige, kleinschalige karakter. De coördinatie van de uitvoering ligt bij de Gemeente Molenlanden. Voor de boeren is het agrarisch Collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) het eerste aanspreekpunt. De provincie Zuid-Holland heeft vanaf het begin een initiërende en faciliterende rol en heeft de gebiedsgerichte van-onderop-aanpak verbonden met landelijk lopend onderzoek en landelijke beleidsontwikkeling. Ook in de monitoring is een van onderop aanpak belangrijk, zodat het een hulpmiddel wordt voor het gebied om verder te bouwen aan de GBDA.

Vervolgens vertelt Saskia Klumpers van Naturalis (Living Lab Alblasserwaard) over de aanpak die zij hebben uitgewerkt voor de monitoring van het belangrijkste onderdeel van de GBDA in de Alblasserwaard, namelijk Prachtsloten. Die aanpak richt zich op de (kwalitatieve) monitoring van GBDA en de vertaling daarvan naar BKN. Ze hebben daarvoor in 2023 een nulmeting uitgevoerd en een Trendmonitor ontwikkeld. Verder wil Naturalis een citizen science aanpak voor Prachtsloten uitvoeren in 2024-2027 met 100 scholieren en met het Practoraat van het MBO-college Yuverta.

Discussievragen hierbij zijn:

  • Hoe kun je tot een integrale monitoring komen van biodiversiteitsherstel in het landelijke gebied? Kwalitatief en kwantitatief. Waarin verschillende (lopende) monitoring, zoals ANLb, wordt betrokken.  Wat is wenselijk, wat is haalbaar, en hoe kan het eruit gaan zien?
  • Welke verschillende waarden heeft monitoring van GBDA, zeker ook voor een brede gebieds-betrokkenheid en voor motivatie/beloning bij boeren, burgers en lokale overheden?
  • Hoe ziet Naturalis dit vanuit hun kennis/ervaring met monitoring van Prachtsloten in de Alblasserwaard, dat al is gestart en hoe gaan zij bepalen wat de bijdrage van de GBDA-Alblasserwaard is aan het biodiversiteitsherstel in het gebied?

Tot slot wordt op de kwalitatieve monitoring-aanpak van de GBDA gereflecteerd zowel vanuit het gebied als vanuit de provincie Zuid-Holland. Wout van der Slikke, zal hiervoor een aftrap doen. Hij werkt bij de provincie Zuid-Holland aan soortenbeleid en BKN/natuurinclusief in het landelijk gebied.

Aansluitend zal boer Mattias Verhoef op zijn bedrijf laten zien hoe hij zich inspant om de biodiversiteit te vergroten. Mattias is o.a. deelnemer in het landelijke onderzoek van Louis Bolkinstituut naar een verdienmodel voor agroforestry (een van de landschapselementen in de GBDA).

We sluiten de middag af met een borrel tot 17:00 uur.


Aanmelden
 

Ben of wil je binnen jouw provincie aan de slag met groenblauwe dooradering en/of met Basiskwaliteit Natuur en natuurinclusief in het landelijk gebied, neem dan deel aan deze praktische inspiratiebijeenkomst met veldexcursie! En als je denkt dat deze bijeenkomst voor een collega interessant is, stuur deze uitnodiging dan gerust door. 

Geef je op door uiterlijk 20 juni te mailen naar Irini.Salverda@wur.nl. Op de boerderij is maximaal plek voor 30 deelnemers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *