Uitwisselingssessie contactpersonen natuurinclusief

Hoe kan natuurinclusief denken en werken breed binnen de provinciehuizen worden georganiseerd?

Donderdag 16 maart 2023 van 09.30 uur – 12.30 uur (inclusief lunch) bij BIJ12 in Utrecht


INTRODUCTIE

Het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid organiseert samen met het interprovinciale regieteam Natuurinclusief een fysieke uitwisselingssessie met de 12 provinciale contactpersonen over hoe ‘natuurinclusief denken en werken’ binnen de provinciehuizen breed kan worden georganiseerd. We creëren een kleinschalige en vertrouwelijke setting zodat jullie persoonlijke ervaringen kunnen uitwisselen vanuit jullie eigen provinciale beleidscontext. Ter voorbereiding hebben we met ieder van jullie een kort telefonisch voorgesprek om een beeld te krijgen van de stand van zaken en de vragen en dilemma’s die spelen.

Doel van de bijeenkomst

Doel is om onderling uit te wisselen over hoe natuurinclusief denken en werken structureel onderdeel kan worden van alle provinciale beleidsdomeinen en ook in het eigen ‘gedrag’. Vragen daarbij zijn:  

  • Hoe kan (donker- en lichtgroene) natuur structureel worden verbonden met beleidsdomeinen zoals water, landbouw, woningbouw, infrastructuur, energie, financiële sector, vrijetijdseconomie, gezondheid en onderwijs? 
  • Wat kan een provincie doen om deze verbinding en samenwerking tussen het natuurdomein en andere beleidsdomeinen te realiseren?  
  • Hoe natuurinclusief is de eigen organisatie, welke provinciehuizen zijn natuurinclusief of zetten daarop in?  
  • Waar zitten de opgaven, belemmeringen en kansen? 

De Agenda Natuurinclusief 2.0

Tijdens de Natuurtop op 17 juni 2022 is de Agenda Natuurinclusief 1.0 gepresenteerd met als doel: een natuurinclusieve samenleving waarin de natuur wordt gezien als basis van onze gezondheid en economie. Natuurinclusief verwijst naar een aanpak die:

  • de realisatie van méér natuur bevordert, ook buiten de natuurgebieden
  • geen schade toebrengt aan de natuur maar juist waarde toevoegt
  • de mogelijkheden van natuur inzet bij grote ontwerpopgaven (energietransitie, woningbouwopgave, klimaatadaptatie, overgang naar kringlooplandbouw)
  • de economie dienend maakt aan maatschappelijke waarden
  • burgers en maatschappelijke partners betrekt bij natuur en biodiversiteit.

De Agenda is opgesteld door rijk, provincies en tbo’s om gezamenlijk te werken aan een natuurinclusieve samenleving in 2050. Het is een dynamisch en groeiend document: momenteel wordt gewerkt aan de Agenda 2.0 met een investeringsagenda, die in het najaar van 2023 wordt aangeboden aan de Ministerraad. De uitvoering van de Agenda ligt op dit moment bij de al reeds betrokken maatschappelijke sectoren of ‘domeinen’: bouw, energie, landbouw, infrastructuur, vrijetijdseconomie, water, financiële sector, onderwijs en gezondheid.

VOORLOPIG PROGRAMMA OP HOOFDLIJNEN

09:00   Inloop met koffie

09:30   Welkom en toelichting op het programma

Door voorzitter Marcel Pleijte (Wageningen Environmental Research)

09:35   Stip op de horizon: Agenda Natuurinclusief 2.0

Celia Rodenburg (IPO) vertelt over de Agenda Natuurinclusief 2.0 en het provinciaal regieteam Natuurinclusief

09:50   Rondje langs de provincies

De 12 contactpersonen vertellen kort over hoe hun provincie ervoor staat: waar sta je, wat gaat goed en wat nog niet? 

10:30   Pauze

10:45   Gesprek over interessante voorbeelden die goed werken en waarom

11:15   Gesprek over de opgaven, belemmeringen en kansen

11:45   Wrap-up en ideeën over vervolg 

12:00   Lunch

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *