Bijeenkomst Klimaatinclusief natuurbeleid

In de reeks van leeractiviteiten voor de provincies, vond op 21 maart 2019 een inspirerende bijeenkomst plaats over Klimaatinclusief natuurbeleid. Ons natuurbeleid speelt nog onvoldoende in op de klimaatverandering. Vreemd toch, terwijl we weten dat de beoogde natuurdoelen letterlijk én figuurlijk aan de wandel gaan. Ook weten we dat bomen, bos en andere natuur ons kunnen helpen bij de CO2-vastlegging. Om de provincies een steuntje in de rug te geven bij de aanpak van hun natuurbeleid op dat punt, heeft het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid deze agenderende en inspirerende middag georganiseerd. De provincie Gelderland (Marianne van der Veen, een van de trekkers van het Lerend Netwerk) heette ons hartelijk welkom en benadrukte het belang van uitwisseling met andere provinciale collega’s die met vernieuwing in het natuurbeleid bezig zijn. De ene provincie is soms net wat verder dan de ander, dus waarom zouden we 2x het wiel uitvinden? De bedoeling van deze bijeenkomst was dan ook om deelnemers inspiratie te bieden voor wat dit onderwerp voor hun eigen werk kan betekenen, en om klimaatinclusieve natuur op hun provinciale agenda te krijgen. Een mooie selectie van sprekers, deskundigen en moderatoren namen de 35 deelnemers mee in de wereld van natuur & klimaat. Het was een middag vol inspirerende betogen, sprekende voorbeelden en prikkelende gesprekken.

Hoe het klimaatakkoord en natuurbeleid elkaar raken

Paul Vertegaal (Natuurmonumenten) nam ons mee in de essentie van het Klimaatakkoord, en maakte ons duidelijk dat de biodiversiteit in Nederland nog lang niet op orde is. Het beleid mag dan wel op orde zijn, maar de natuur reageert langzaam op het veranderende klimaat (vb. toename van droogteperioden, afname insecten). Het kader van waaruit we praten verandert dus. Parallel aan deze veranderingen, liggen er in het landelijk gebied nog andere grote maatschappelijke opgaven (vb. energie). Kansen liggen in het mee-koppelen van de verschillende opgaven, met het efficiënt benutten van de ruimte en in het stapelen van budgetten. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de provincies de regie nemen om deze kansen te benutten. De bal ligt dus bij ons! Kijk hier voor de presentatie.

Hoe werkt de provincie Noord-Brabant aan klimaatinclusief bosbeleid?

Wim Poelmans (provincie Noord-Brabant) vertelde over het hoe en waarom van hun Bosnota. Naast het bestaan van de huidige beleidsnota’s, had de provincie de wens om meer (klimaatbestendige) bossen te realiseren, om de kwaliteit van de bestaande bossen te verbeteren, en om de inmiddels opgedane nieuwe kennis en inzichten te implementeren en uit te dragen. Het werd duidelijk: bossen hebben meer potentie dan we aanvankelijk dachten! Kijk hier voor de presentatie.

Verdiepende workshops

Daarna konden de deelnemers zich verder verdiepen in de volgende vijf werksessies:

1. Het vergroten van de vastlegging van koolstof via het beheer van bossen (moderators Gijs Kuneman, Bosgroep Midden Nederland & Martijn Boosten, Probos). Kijk hier voor de presentatie.

2. Het samengaan van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie, zoals koolstofvastlegging via kwelderbeheer, antiverdrogingsmaatregelen en klimaatbuffers (koolstofsink, biobrouwers, groene airco, natuurlijke spons, levende kunst en groenblauwe ruimte (moderators Paul Vertegaal, Natuurmonumenten & Anne Kruft, WING, coördinator klimaatbuffers).  Kijk hier voor de presentatie.

3. Het vergroten van de vastlegging van koolstof door het uitbreiden van het areaal bos en landschap (moderator Vincent Lokin (Arboribus Silva) en trekker van dit cluster in het kader van de Klimaatenveloppen). Kijk hier voor de presentatie.

4. Het meer en gecascadeerd toepassen van hout (moderator Jaap van den Briel (Probos) en trekker van dit cluster in het kader van de Klimaatenveloppen). Kijk hier voor de presentatie.

5. Governance vraagstukken bij het streven naar CO2-vastleggen én biodiversiteit (moderator Harrie Hekhuis, Staatsbosbeheer). Kijk hier voor het verslag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *