Bijeenkomst Natuurinclusieve doorontwikkeling provinciaal beleid

Op donderdag 15 september 2022 van 13.30 tot 15.30 uur organiseerde het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid een online leerbijeenkomst over hoe provincies hun provinciaal beleid natuurinclusief kunnen doorontwikkelen. Dit is een bijeenkomst in een serie bijeenkomsten over de mogelijkheden voor provincies in het kader van de Agenda Natuurinclusief. Zie hier voor het verslag.

NATUUR ALS BASIS VAN ONS BESTAAN
De natuur is de basis van ons bestaan. Maar de natuur is zover verwaarloosd, dat het niet meer voorziet in elementaire behoeften, zoals voldoende schoon water en schone lucht, een gezonde bodem en voldoende bestuivers. De consequentie is dat we de natuur moeten herstellen en de kracht van de natuur beter benutten bij het oplossen van onze maatschappelijke vraagstukken. Op de lange termijn is een natuurinclusieve samenleving in 2050 het doel. In deze samenleving zijn de natuurwaarden vergroot en wordt de positieve kracht van natuur benut. Dit vraagt een transitie in denken en doen om het oude systeem en ons huidige gedrag te doorbreken.

AGENDA NATUURINCLUSIEF 1.0
Tijdens de Natuurtop op 17 juni 2022 is de Agenda Natuurinclusief 1.0 gepresenteerd met als doel: een natuurinclusieve samenleving waarin de natuur wordt gezien als basis van onze gezondheid en economie. Natuurinclusief verwijst naar een aanpak die:

  • de realisatie van méér natuur bevordert, ook buiten de natuurgebieden
  • geen schade toebrengt aan de natuur maar juist waarde toevoegt
  • de mogelijkheden van natuur inzet bij grote ontwerpopgaven (energietransitie, woningbouwopgave, klimaatadaptatie, overgang naar kringlooplandbouw)
  • de economie dienend maakt aan maatschappelijke waarden
  • burgers en maatschappelijke partners betrekt bij natuur en biodiversiteit.

De Agenda is opgesteld door rijk, provincies en tbo’s en is een dynamisch en groeiend document. Er komen opvolgende edities (Agenda 2.0, 3.0 etc.). De agenda werkt zo toe naar een gemeenschappelijke aanpak naar een natuurinclusieve samenleving in 2050. De uitvoering van de agenda ligt op dit moment bij de al reeds betrokken maatschappelijke sectoren of ‘domeinen’: bouw, energie, landbouw, infrastructuur, vrijetijdseconomie, water, financiële sector. Onderwijs, onderzoek en gezondheid zijn dwarsdoorsnijdende thema’s.

NATUURINCLUSIEF PROVINCIAAL BELEID
De provincies zijn voornemens in navolging van de landelijke Agenda Natuurinclusief provinciale programma’s (agenda’s) op te stellen danwel bestaande aan te laten sluiten bij de landelijke agenda. Deze leerbijeenkomst gaat over hoe provincies hun beleid natuurinclusief kunnen doorontwikkelen, en is bedoeld voor provinciemedewerkers die willen leren over hoe ze binnen hun organisatie kunnen bijdragen aan het meer natuurinclusief maken van het provinciale beleid in de volle breedte. Zij worden hierbij geïnspireerd door de provincie Flevoland die vertelt over het ‘Inspiratiedocument Flevoland natuurinclusief’ dat in mei dit jaar beeldvormend is besproken in de Staten. En door het gezamenlijke gesprek over kansen en knelpunten bij het meer natuurinclusief maken van het provinciale beleid en de landelijke inbreng en belangenbehartiging.

PROGRAMMA

13:30    Welkom en toelichting op programma
Door gespreksleider Eddy Nieuwstraten (provincie Noord-Brabant)

13:40    Introductie Agenda Natuurinclusief 1.0
Jacco Maissan (provincie Flevoland) vertelde over de rol van de provincies tot nu toe bij de ontwikkeling van de Agenda Natuurinclusief 1.0

Wytze de Vries (ministerie LNV) vertelde over de Agenda Natuurinclusief 1.0, het vervolgtraject naar een Agenda 2.0, en de mogelijke rol van provincies hierbij

14:00    Presentatie Inspiratiedocument Flevoland natuurinclusief
Rikke Arnouts (provincie Flevoland) vertelde over hoe Flevoland haar gehele beleid heeft onderzocht op mogelijkheden voor natuurinclusiviteit, en wat de oogst is

14:30    Gezamenlijke reflectie

  • Welke ervaringen en voorbeelden hebben andere provincies met het natuurinclusief maken van het provinciale beleid?
  • Wat zijn de belangrijkste kansen voor provincies om het beleid natuurinclusief te maken? En wat zijn de grootste knelpunten?
  • Hoe kunnen provincies deze kansen benutten en knelpunten tackelen?

15:15    Verzamelen onderwerpen voor vervolgbijeenkomsten
Over welke onderwerpen willen jullie in vervolgbijeenkomsten uitwisselen ten aanzien van de mogelijkheden voor provincies in het kader van de Agenda Natuurinclusief?

15:20    Reflectie vanuit Agenda Natuurinclusief
Wytze de Vries reflecteerde op de oogst van deze bijeenkomst vanuit het landelijke vervolgtraject voor de Agenda Natuurinclusief 2.0

Celia Rodenburg deed een oproep aan alle provincies om zich aan te melden voor de provinciale bijdrage aan het landelijke vervolgtraject voor de Agenda Natuurinclusief 2.0

15:30    Afsluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *